Co nebylo v učebnici – spolupráce knihoven a škol ve vzdělávání žáků 21. století

Kategorie: Běžící projekty Zveřejněno: pátek 27. listopad 2015 Napsal Super User

 Název projektu: Co nebylo v učebnici – spolupráce knihoven a škol ve vzdělávání žáků 21. století

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008278

Žadatel: Centrum rozvojových aktivit Unie zaměstnavatelských svazů ČR,z.s.

Partner s finančním plněním: Dětské centrum Jihočeského kraje, o.p.s. Strakonice

Partneři bez finančního plnění: Svaz knihovníků a informačních pracovníků

Gymnázium P. Křížkovského s uměleckou profilací, s.r.o. Brno

Střední škola obchodní a služeb SČMSD Polička, s.r.o.

Realizace projektu: 1. 5. 2018 – 30. 4. 2021

 

Anotace projektu

Projekt reaguje na aktuální potřebu participace formálních a neformálních vzdělávacích institucí v podpoře kompetenčního vzdělávání a celoživotního učení. Obsahovým rámcem projektu je rozvoj informační gramotnosti žáků ZŠ, středoškoláků a vzdělavatelů, neboť zvládat mnohostrannou interakci s informacemi je nezbytnou podmínkou života každého jedince ve znalostní společnosti. Institucemi participujícími na edukačních programech informačního vzdělávání jsou školy a veřejné knihovny.

 

Cíl projektu

Projekt v základních intencích grantové výzvy cílí na rozvíjení klíčových kompetencí souvisejících se vzdělávacími potřebami jedince žijícího v informační společnosti. Jsou realizovány aktivity na platformě participace na úrovni lokální či komunitní, konkrétně pedagogů (formální vzdělávání) a učících knihovníků (neformální vzdělávání), pro cílové skupiny žáků základních a středních škol. V první fázi projektu je cílem rozvíjet prostřednictvím programů celoživotního vzdělávání v centrech kolegiální podpory takové kompetence pedagogů a učících knihovníků, aby byli schopni vzájemným propojováním principů formálního a neformálního vzdělávání pracovat s cílovou skupinou žáků základních a středních škol.  Na úrovni propojování formálního a neformálního vzdělávání je tedy cílem projektu kvalitativní posun ve spolupráci pedagogů a učících knihovníků směrem k partnerské vzdělávací strategii v místních komunitách. Současně je cílem projektu v tomto kontextu posílení pozice veřejné knihovny jako poskytovatele neformální vzdělávací nabídky. V další fázi předkládaného projektového záměru je jako cíl definována funkční participace pedagogů a učících knihovníků v edukačních jednotkách, skupinách a expertních týmech (spolu se studenty VŠ), které připravují, realizují, ověřují a evaluují vzdělávací programy určené pro žáky základních a středních škol. Ve vzdělávacím obsahu programů mají stěžejní roli tři zastřešující tematické oblasti, které reflektují komplexní rozvíjení informační gramotnosti žáků současně s posilováním jejich kompetencí jak formálních, tak neformálních včetně soft skills. Na úrovni vzdělávacího obsahu aktivit pro vzdělavatele, ale především pro žáky je tedy projekt zacílen na posílení schopnosti žáků interagovat s informacemi v běžných životních situacích a získat dostatečnou informační gramotnost pro uplatnění na trhu práce a pro motivaci k celoživotnímu učení s ohledem na individuální vzdělávací potřeby každého jedince.

 

 

Více informací zde

 

Zobrazení: 3577

Kontakt

Dětské centrum Jihočeského kraje, o. p. s.

Radomyšlská 336, 386 29 Strakonice

Zakladatel: Sociální pohoda, o.p.s., Vacov, Javorník 74, 384 73 Stachy

Telefon: + 420 383 314 334

Telefon na sociální rehabilitaci: 771 224 287

Fax: + 420 383 380 200

Mobil: + 420 728 199 420

ID schránky: 6r7ebhu

Email: dcjk.strakonice@seznam.cz, martin.karas.strakonice@seznam.cz

Společnost je zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl O, vložka 118.

Kde nás najdete