Inkluzivní vzdělávání

Kategorie: Archiv projektů Zveřejněno: pátek 27. listopad 2015 Napsal Super User

 

Číslo a název programu: Operační program Výzkum vývoj a vzdělávání

Číslo a název výzvy: 02_15_007  Inkluzivní vzdělávání

 

Název projektu: Společně to zvládneme – efektivní podpora a spolupráce ve škole

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000186

Příjemce dotace: Dětské centrum Jihočeského kraje, o.p.s.

Realizace projektu: 1. 9. 2016 – 31. 8. 2019

 

Anotace projektu

Záměrem projektu je podpořit školy v rozvoji inkluzivního vzdělávání a účinné prevenci školní neúspěšnosti žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí a žáků se SVP. Efektivní podpory chceme dosáhnout rozšířením Školních poradenských pracovišť o odborné pracovníky a působením školních asistentů, kteří budou s žáky pracovat dle individuálních potřeb. Cílená podpora bude směřovat nejen k žákům CS, jejich rodičům a pedagogům zapojených škol, ale i k široké veřejnosti.

 

Cíl projektu

Efektivní podpory chceme dosáhnout rozšířením Školních poradenských pracovišť o odborné pracovníky, jakými jsou školní psycholog, speciální pedagog, sociální pedagog. Školní poradenská pracoviště, kde fungují tito odborní pracovníci, jsou podporou, jak pro pedagogické pracovníky, tak především pro žáky a jejich rodiče. Tato služba je oceňována především v současné době, kdy přibývá žáků se SVP, kteří jsou ve stále větším počtu integrovaní do běžných tříd. Tato situace klade nové požadavky, a to především na pedagogické pracovníky, kteří hledají konkrétní pomoc a podporu v situacích, se kterými se setkávají s jednotlivými integrovanými žáky. 

 

Cílenou podporou v prevenci školní neúspěšnosti žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí a žáků se SVP (žáků ohrožených školním neúspěchem) bude působení školních asistentů, kteří budou s žáky pracovat dle potřeb jednotlivých škol. Školní asistenti se zaměří, a to ve spolupráci se speciálním a sociálním pedagogem, zejména na zajištění podpory těmto žákům při přípravě na vyučování, zajištění pravidelné docházky do školy, smysluplné využití volného času a zlepšení komunikace mezi rodiči a školou. 

Nedílnou součástí efektivní podpory je i podpora rodičů těchto žáků. V rámci této podpory se chceme zaměřit zejména na rozvoj spolupráce mezi rodiči, školou a sociálními službami, a to formou workshopů, osvěty a zejména individuálního poradenství.

Podpora pedagogických pracovníků bude probíhat nejen ze strany odborných pracovníků ŠPP, ale bude zaměřena i na rozvoj jejich znalostí v oblasti inkluzivního vzdělávání. Pedagogickým pracovníkům bude poskytnuto metodické vedení při zavádění podpůrných opatření při vzdělávání žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí a žáků se SVP a případná okamžitá podpora při řešení specifických situací s těmito žáky přímo v prostředí školy. Tato podpora bude poskytnuta prostřednictvím odborných pracovníků ŠPP a odborných pracovníků projektu. 

Pedagogičtí pracovníci jednotlivých škol se zúčastní vzdělávacích programů zaměřených na metody práce s žáky ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí a s žáky se SVP, dále na rozvoj a podporu inkluzivního vzdělávání ve škole a jejich vlastní osobnostní rozvoj.

 

 

 

Více informací zde

 

Zobrazení: 6220

Kontakt

Dětské centrum Jihočeského kraje, o. p. s.

Radomyšlská 336, 386 29 Strakonice

Zakladatel: Sociální pohoda, o.p.s., Vacov, Javorník 74, 384 73 Stachy

Telefon: + 420 383 314 334

Telefon na sociální rehabilitaci: 771 224 287

Fax: + 420 383 380 200

Mobil: + 420 728 199 420

ID schránky: 6r7ebhu

Email: dcjk.strakonice@seznam.cz, martin.karas.strakonice@seznam.cz

Společnost je zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl O, vložka 118.

Kde nás najdete